top of page
  • Zdjęcie autoraRedAdmin

Serwis Informacyjny - czwartek 18 maja

Radio Safira - News in English - May 18

Witajcie! Tu Radio Safira, czas na nasz Serwis Informacyjny. Dzisiaj mamy czwartek, 18 maja. Dziś obchodzą imieniny: Aleksandra o Alicja, Eryk i Eryka, Eufrazja, Feliks i Jan, Julita, i Klaudia. Przesyłamy im serdeczne życzenia.


Warto wiedzieć, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów, który został ustanowiony w 1977 roku przez ICOM, Międzynarodową Radę Muzeów, działającą przy UNESCO. To świetna okazja, aby odkryć bogactwo naszej kultury i historii poprzez wizytę w muzeum.


Przechodząc do wydarzeń z historii, warto wspomnieć, że w 1888 roku w Bydgoszczy wyjechał na trasę pierwszy tramwaj konny, otwierając nowy rozdział w komunikacji miejskiej.

Również w tym dniu, ale w roku 1990, Sejm RP przyjął ustawę o ustroju Warszawy, która miała duże znaczenie dla organizacji stolicy Polski. Warto odnotować, że w 1974 roku zakończono budowę najwyższego na świecie (646,38 m) masztu radiowego w Konstantynowie koło Płocka, będącego imponującą konstrukcją.


Na polskim ekranie również mamy wydarzenia. W 1984 roku odbyła się premiera filmu muzycznego "To tylko rock" w reżyserii Pawła Karpińskiego. Film ten zdobył popularność i stał się ważnym punktem w polskiej kinematografii.


A teraz przechodzimy do pamiątki urodzin. W dniu 18 maja w 1631 roku urodził się Stanisław Papczyński, polski duchowny katolicki, pijar i założyciel zgromadzenia księży marianów. Jego wkład w rozwój duchowy pozostaje niezapomniany.


Dodatkowo, w 1939 roku przyszedł na świat Peter Grünberg, niemiecki fizyk i laureat Nagrody Nobla. Jego badania nad efektem magnetycznej sprzężenia międzycząsteczkowego przyczyniły się do rewolucji w dziedzinie elektroniki i technologii informacyjnych.


Aktualności. Polska. 750 liderów ewangelikalnych spotyka się w celu umocnienia relacji misyjnych w Europie. Europejski Forum Przywódców odbędzie się w dniach od 19 do 24 maja w Wiśle. To coroczne wydarzenie ma na celu umocnienie połączeń misyjnych w Europie. Przez tydzień uczestnicy będą uczestniczyć w biblijnych wystąpieniach, wieczornych plenarnych sesjach i seminarium dotyczących trendów kulturowych. Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji projektów. Główne sesje poranne i wieczorne będą transmitowane online za darmo dla wszystkich na kanale Youtube.


Wadowice. Polska. Sto trzy lata temu urodził się wielki Polak Karol Wojtyła. Dom Rodzinny „Ojca Świętego Jana Pawła II” wraz z Gminą Wadowice i Sherlock Wadowice zorganizowali grę terenową z okazji 103. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Gra pod tytułem "Karol Wojtyła i miasto Jego młodości" przybliża postać młodego Karola Wojtyły i Wadowice lat dwudziestych. Po zakończeniu gry odbędzie się uroczysta Msza św. oraz wręczenie nagród.


Polska. W bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi odbyły się warsztaty dotyczące Synodów Parafialnych, które mają na celu adaptację ustaleń IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej do parafii. Metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś, zachęcił do pełnego zaangażowania parafii w Synod, podkreślając możliwość wprowadzenia zmian. Delegaci zostali zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach, aby przeprowadzić spotkania i wypracować modele zaaprobowania uchwał synodalnych. Synody Parafialne odbędą się po wakacjach zgodnie z ustalonym harmonogramem.


Polska. Płock. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej inicjuje projekt "Czas na Rodzinę" składający się z szkoleń dla doradców życia rodzinnego, konferencji o małżeństwie i rodzinie oraz cyklu audycji radiowych. Projekt ma na celu promowanie budowania wielopokoleniowych relacji w rodzinie. Wskazuje się, że trwałe małżeństwo jest osiągalne, a życie w rodzinie prowadzi do szczęścia i spełnienia.


Hiszpania. Oriol Jara to scenarzysta komediowych programów telewizyjnych z Hiszpanii. Opowiada o radykalnej zmianie, jaka zaszła w jego życiu, gdy spotkał Jezusa. W swojej książce "Dziesięć powodów, by wierzyć w Boga" Oriol Jara przedstawia swoje świadectwo nawrócenia na chrześcijaństwo. Zauważa, że odnalezienie Boga to proces długotrwały, rozwijający się przede wszystkim przez rozumowanie, lekturę i zgłębianie Biblii. Jego odkrycie Chrystusa spowodowało radykalną zmianę, transformującą jego naturę i pragnienia. Jego bliscy zauważyli owoce tej przemiany. Oriol broni koncepcji absolutnej prawdy. Podkreśla spójność i aktualność Biblii we współczesnym świecie. Doświadcza miłości Boga jako siły przemieniającej, przebaczającej i dającej nowe życie. Rozumie swoją grzeszność i potrzebę łaski Bożej. Biblia jako Biblia ma dla niego ogromne znaczenie ze względu na swoje unikalne cechy i historyczną autentyczność. Podążanie za Jezusem oznacza oddanie całego siebie Chrystusowi i świadome podejście do wpływu konsumpcjonizmu na życie. Więcej możesz przeczytać w internetowym wydaniu Evangelical Focus.


To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za słuchanie Serwisu Informacyjnego Radia Safira. Niech Wam Bóg błogosławi!

Hello everyone! This is Radio Safira, time for our News Bulletin. Today is Thursday, May 18th. It's name day for Aleksandra and Alicja, Eryk and Eryka, Feliks, and Jan. We send them warm wishes!


It's worth knowing that today we celebrate International Museum Day, which was established in 1977 by ICOM, the International Council of Museums, working under UNESCO. It's a great opportunity to explore the richness of our culture and history through a visit to a museum.


Moving on to historical events, it's worth mentioning that in 1888, the first horse-drawn tram departed in Bydgoszcz, marking a new chapter in urban transportation. Also, on this day in 1990, the Polish Parliament (Sejm) passed the law on the structure of Warsaw, which had significant implications for the organization of the capital city of Poland.


It's worth noting that in 1974, the construction of the world's tallest radio mast (646.38 m) in Konstantynów near Płock was completed, an impressive structure. On the Polish screen, we also have noteworthy events. In 1984, the musical film "To tylko rock" directed by Paweł Karpiński premiered. The film gained popularity and became an important milestone in Polish cinematography.


Now, let's move on to birthdays. On May 18th, 1631, Stanisław Papczyński, a Polish Catholic priest, Piarist, and founder of the Congregation of Marian Fathers, was born. His contribution to spiritual development remains unforgettable. Additionally, in 1939, Peter Grünberg, a German physicist and Nobel laureate, was born. His research on the giant magnetoresistance effect revolutionized the field of electronics and information technology.


Poland: 750 evangelical leaders gather to strengthen mission connections in Europe. The European Leadership Forum will take place from May 19th to 24th in Wisła. This annual event aims to strengthen mission connections in Europe. Participants will engage in morning Bible expositions, evening plenary sessions, and seminars on cultural trends throughout the week. The gathering also provides an opportunity for exchanging experiences and showcasing projects. The main morning and evening sessions will be streamed online for free on YouTube.


Wadowice, Poland: 103 years ago, a great Pole, Karol Wojtyła, was born. The "House of the Holy Father John Paul II" in collaboration with the Wadowice Commune and Sherlock Wadowice organized a city game to commemorate the 103rd anniversary of the birth of St. John Paul II. The game titled "Karol Wojtyła and the City of His Youth" explores the life of a young Karol Wojtyła and Wadowice in the 1920s. Following the game, a solemn Holy Mass and an award ceremony will take place.


Poland: Workshops on Parish Synods were held at the Archcathedral Basilica of St. Stanislaus Kostka in Łódź, aiming to adapt the findings of the 4th Synod of the Archdiocese of Łódź to the parish level. Archbishop Grzegorz Ryś encouraged full engagement of the parishes in the Synod, emphasizing the possibility of implementing changes. Delegates were invited to participate in the workshops to conduct meetings and develop models for approving synodal resolutions. Parish Synods will take place after the summer according to the established schedule.


Poland: Płock. The Association of Catholic Families of the Płock Diocese initiates the project "Time for Family," which includes training for family life advisors, conferences on marriage and family, and a series of radio broadcasts. The project aims to promote the building of multi-generational relationships within families. It emphasizes that a lasting marriage is attainable, and life within the family leads to happiness and fulfillment.


Spain: Oriol Jara is a scriptwriter for comedy TV shows in Spain. He talks about a radical change that occurred in his life when he encountered Jesus. In his book, "Ten Reasons to Believe in God," Oriol Jara presents his testimony of conversion to Christianity. He recognizes that finding God is a long and reasoning process, developed through reading and studying the Bible. The discovery of Christ brought about a profound transformation, changing his nature and desires. His loved ones noticed the fruits of this transformation. Oriol defends the concept of absolute truth and emphasizes the coherence and relevance of the Bible in the modern world. He experiences God's love as a transformative force that forgives and gives new life. He acknowledges his own sinfulness and the need for God's grace. The Bible holds immense significance to him due to its unique qualities and historical authenticity. Following Jesus means surrendering oneself completely to Christ and being conscious of the influence of consumerism in life. You can read more in the online edition of Evangelical Focus.


That's all for today. Thank you for listening to Radio Safira's News Bulletin. May God bless you!

 

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page